ALLMÄNNA VILLKOR


1. Priser
2. Betalning
3. Åldersgräns
4. Personuppgifter
5. Force majeure
6. Ångerrätt och retur
7. Verkan av utövad ångerrätt
8. Reklamation och konsumentskydd
9. Transportgaranti
10. Leveranstid
11. Bolagsinformation


1. PRISER

De priser som anges i Witt Weidens kataloger och på Witt Weidens webbplats gäller under hela katalogens giltighetstid. Prishöjningar kan endast ske på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom exempelvis väsentligt ändrade råvarupriser, ändrad mervärdesskatt eller valutaförändringar. Alla priser inkluderar 25% moms. Om mervärdesskatten förändras förbehåller vi oss rätten att anpassa våra priser med motsvarande belopp. Priserna i online shopen är angivna exklusive frakt- och betalningsavgifter. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa ett maximalt ordervärde i enskilda fall.

VÅRA AVGIFTER FÖR NÄRVARANDE

Fraktavgift 50 kr
Returavgift 55 kr

2. BETALNING

Betalning sker främst via PayPal, Klarna eller kreditkort (MasterCard, Visa och Diners Club). Det finns inga kontantrabatter för snabb betalning.

Betalning via PayPal

Du betalar direkt via ditt PayPal-konto. När din beställning läggs vidarebefordras du till PayPal som reserverar ett belopp som motsvarar ordervärdet. Så fort beställningen har registrerats hos vårt PayPal-konto påbörjas leveransen. Vid leverans debiteras ditt PayPal-konto, efter avdrag av eventuella rabatter såsom kuponger, med det faktiska fakturabeloppet.

Betalning med kreditkort

Du betalar direkt under beställningsprocessen genom att ange dina kreditkortsuppgifter. Ditt kreditkort debiteras direkt vid leverans, efter avdrag av eventuella rabatter såsom kuponger, med det faktiska fakturabeloppet.

Betalning med Klarna
I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm erbjuder vi betalningsmetoden Klarna Pay Now, Klarna Pay Later och Klarna Slice it. Betalning sker till Klarna. För mer information, se Klarna användarvillkor. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslagar och enligt beskrivningen i Klarnas integritetspolicy. Mer information om de enstaka betalningsalternativen hos klarna hittar du i rubriken 'Betalning'.

3. ÅLDERSGRÄNS

Enligt lag får Witt Weiden inte ta emot beställningar från personer under 18 år.

4. PERSONUPPGIFTER

Sieh An! Handelsgesellschaft mbH är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter behandlas av oss för att säkra och upprätthålla vår kundrelation samt för marknadsföringsaktiviteter. För dessa genomförs analyser baserat på personuppgifterna. Alla åtgärder för behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. insamling, behandling och överföring) genomförs i enlighet med gällande lag. Uppgifter som krävs för marknadsföring och utförandet av beställningen sparas. Som kund till Witt Weiden har du rätt att en gång per år erhålla uppgift om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt hur dessa personuppgifter används. Om du inte vill att dina uppgifter används för direktmarknadsföring eller om du vill rätta uppgifterna, behöver du endast höra av dig till kundservice. Alla som handlar hos oss erhåller automatiskt nästföljande katalog.

5. FORCE MAJEURE

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH är befriad från följderna av att inte fullgöra vissa skyldigheter enligt detta avtal om underlåtenheten beror på befriande omständigheter enligt nedanstående och sådana omständigheter förhindrar, försvårar eller fördröjer fullgörandet. Som befriande omständigheter anses bland annat: handlingar eller försummelser från myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, brand, översvämningar, sabotage eller olyckor av större omfattning. Inom force majeure ryms myndighetsbeslut som påverkar marknaden och produkter på ett negativt sätt, till exempel beslut om varningstexter, import-/exportförbud, försäljningsförbud, vilka leder till en större eller ovanliga nedgång på marknaden.

Erbjudanden och artiklar gäller så långt lagret räcker. I fall av gåvor förbehåller vi oss rätten att skicka en alternativ artikel om den önskade artikeln inte längre finns på lager. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera artiklar som tagit slut på lagret liksom att skicka ersättningsartiklar eller kompensera kunden för beställda men slutsålda varor. Erbjudanden som har överskridit angivet datum är inte längre giltiga.

6. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. Du har alltid rätt att ångra ditt köp om varan är slutsåld. Ångerrätten gäller för samtliga varor både på Internet och i katalogen. Inga varugrupper är undantagna från ångerrätten. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Kontaktinformationen hittar du bland annat i slutet av våra allmänna villkor. Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. Du kan också fylla i vår elektroniska standardblankett på vår webbplats www.wittweiden.se och skicka in det för att meddela ditt beslut att nyttja ångerrätten. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Vid retur fyller du i följesedeln som bifogas i paketet. Ange vad du returnerar. Kunden rekommenderas att använda den returetiketten som återfinns på din följesedel. Om du använder returetiketten utgår en returavgift på 55 kr oavsett storleken på paketet eller antal varor. Du erhåller en faktura på avgiften i efterhand. Returadress: Witt Weiden c/o Posten Logistik AB, 207 05 Malmö.

Vill du ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), så kan du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar under följande länk: 
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Du har även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten men vi rekommenderar alltid att spara dokument som visar att du har ångrat dig.


Klicka här för ångerblanketten


7. VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader. I fall av rabatterad vara återbetalas endast den inbetalda rabatterade varusumman. Du har även rätt till delretur, förutom de returnerade artiklarna ersätter vi dock inte frakt- eller andra avgifter som uppstod vid den ursprungliga beställningen. Om du har beställt fler varor än du skickar tillbaka ersätter vi inte avgifterna eftersom avgifterna är desamma oavsett hur många varor du köpt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 21 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Därmed håller vi oss till bestämmelserna i svenska Distans- och hemförsäljningslag kap. 2 14§ liksom Trygg E-handels riktlinjer. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller till du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Samtliga paket som skickas från Witt Weiden är försäkrade. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten samt en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

8. REKLAMATION OCH KONSUMENTSKYDD

Om paketet och/eller innehållet är skadade när du hämtade försändelsen, ber vi dig att anmäla detta till utlämningsstället eller skicka meddelande till oss inom skälig tid. Reklamationsmeddelande som skickas inom två månader efter att du har märkt felet anses alltid ha lämnats inom skälig tid. Du har i reklamationsfall alltid rätt att vända dig till oss som din avtalspart, även utöver detta tidsrum, för att kunna göra gällande påföljder i samband med kvalitetsbrister och produktproblem. Enligt Konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara i upp till tre år under förutsättning att varan var felaktig vid leverans eller blev det pga. dess följder. I fall av fraktskador underlättar dock direkt kontakt med fraktombudet en snabb och effektiv hantering av reklamationsärendet. Om du upptäcker felaktig, bristfällig eller felexpedierad vara efter att du har öppnat paketet ska du skicka tillbaka det till oss. I reklamationsfall står vi för samtliga utgifter inklusive frakt i händelse av retur. Extra kostnader i samband med en reklamation som t. ex. bensinkostnader eller parkeringsavgifter återbetalas också mot kvitto. Återbetalning i samband med reklamation sker via samma betalsätt som vid köpet samt utan oskäligt dröjsmål. I fall att du önskar behålla varan kan vi också erbjuda prisavdrag upp till 20% av varuvärdet för värdeminskningen. Vid retur eller reklamation kan du ringa oss på 010-1755441 (måndag-fredag 8-21, lördag-söndag 9-15. Numret debiteras som ett samtal inom sverige) eller skicka email. Du får lämna meddelandet på det sätt som du finner mest ändamålsenligt. Enligt Konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara inom 3 år under förutsättning att varan var felaktig vid leverans. Varan ska dock reklameras inom skälig tid. Vid tvist har du även möjlighet till att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden): Allmänna Reklamationsnämnden; Box 174; 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARNs rekommendationer. Konsumentköplagen gäller naturligtvis även när du handlar hos oss.

Liksom alla större postorderföretag är också Sieh an! Handelsgesellschaft mbH medlem i Svensk Digital Handel. Deras riktlinjer har tagits fram av medlemmarna för att skydda dig som kund. Närmare information hittar du på 
www.dhandel.se. Våra produkter uppfyller höga fysikaliska och kemiska minimikrav på textil och material. Våra artiklar produceras efter strikta sociala riktlinjer som gäller för hela otto-group. Om du vill veta mer om våra uppförandekoder är du även välkommen att ta kontakt med kundtjänst.

EU-Kommissionen erbjuder möjligheten att lösa online-konflikter på en egen online-plattform. Denna plattform nås under den externa länken www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är inte förpliktigade att ta del av ett skiljeförfarande och kan därför inte erbjuda möjligheten av deltagandet av ett sådant förfarande.

9. TRANSPORTGARANTI

Alla försändelser som skickas är försäkrade av Sieh an! Handelsgesellschaft mbH. Om paketet och/eller innehållet är skadat när du hämtar försändelsen, ska du omedelbart anmäla detta till oss eller direkt till utlämningsstället. Om skadan först upptäcks efter att paketet har öppnats, vänligen kontakta vår kundtjänst. Om du vid öppnandet upptäcker att paketet är skadat ska du skicka tillbaka det till oss. Skadade varor ersätts kostnadsfritt av Sieh an! Handelsgesellschaft mbH.

10. LEVERANSTID

Vi levererar till adresser inom Sverige. Vi har som målsättning att alltid leverera inom en vecka. Beroende på försändelsens storlek hämtar du ditt paket vid ditt lokala utlämningsställe eller får dina varor direkt i din brevlåda. Om vi inte kan leverera hela din beställning vid samma tidpunkt eller om denna delas upp på olika leveranssätt betalar du naturligtvis endast för en leverans.

11. BOLAGSINFORMATION

Sieh An! Handelsgesellschaft mbH
Georgenstr. 29
D-92219 Amberg
Org.nr.: 502070-6411
VAT-nr: SE502070641101


Vi reserverar oss mot eventuella tryck- och skrivfel.